Adatkezelési tájékoztató


A XTRADEVELOPERS Korlátolt Felelősségű Adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) a jelen dokumentumban kívánja tájékoztatni a jelen honlap látogatóit az általa folytatott adatkezelésekről.

Adatkezelő megnevezése és adatai:

 

cégnév:

XTRADEVELOPERS Kft.

székhely:

1125 Budapest, Rőzse utca 6-8. 3. ép. 1. em. 27. ajtó

cégjegyzékszám:

01-09-337923

adószám:

26663229-2-43

kapcsolati e-mail cím:

info@xtradevs.com

 

A személyes adatok kezelésének alapvető szabályait a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) tartalmazza. Ezek mellett számos más jogszabály írhatja elő kötelezően, illetve teheti lehetővé az adatkezelést. Kizárólag olyan adatkezeléseket folytatunk, amelyek az adott jogviszony kapcsán indokoltak és szükségesek (adattakarékosság). Minden esetben betartjuk az adatkezelésekre vonatkozó jogszabályokat és minden a kezelésünkben lévő személyes adatot kiemelt gondossággal kezelünk.

1. Lényeges fogalmak

Törekszünk arra, hogy adatkezeléssel összefüggő dokumentumok a lehető legkevesebb jogi szakkifejezést tartalmazzanak. A pontos tájékoztatás érdekében azonban elkerülhetetlen bizonyos szakkifejezések használata. Az alábbi – az adatkezelésünk szempontjából lényeges - fogalmak alatt az alábbi, GDPR-ban meghatározott jelentést kell érteni:

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések
2.1. A honlapon található e-mail címre történő levélküldéssel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön fel szeretné venni a kapcsolatot velünk, ezt a honlapon található e-mail címre történő levélküldéssel tudja megtenni. A levél elküldésével megadja számunkra a nevét, az e-mail címét, és szükség esetén a telefonszámát vagy egyéb elérhetőségi adatait.
Az adatait kizárólag a saját elhatározásából adja át részünkre, az adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása. Azzal, hogy a levelét elküldi, hozzájárul ezen adatainak kezeléséhez. Az adatokat legfeljebb 3 hónapig kezeljük, azonban az adatkezeléshez történő hozzájárulását ezen időpontot megelőzően is bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltatásainkat igénybe venni szándékozó, az irántunk érdeklődő lehetséges partnerek fel tudják venni társaságunkkal a kapcsolatot.

2.2. A honlapon található e-mail címen keresztül küldött állásra jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön fel társaságunknál kíván elhelyezkedni, a honlapon található e-mail címre is el tudja küldeni jelentkezését.
Az álláspályázatban, valamint a csatolt iratokban (önéletrajz, motivációs levél) szereplő minden személyes adatát (az Ön neve, születési dátuma, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, stb.) kezeljük.

Az adatkezelés célja társaságunk munkavállalóinak kiválasztása, velük munkaviszony, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése.
Az adatkezelés jogalapja a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása.

Ön bármikor jogosult írásban vagy e-mailben (az Társaság lenti elérhetőségeire küldött üzenetben) visszavonni hozzájárulását. Ilyen esetben az adatait haladéktalanul töröljük és Ön a továbbiakban nem vesz részt az adott álláspályázaton. A nyilatkozat vonatkozhat a teljes adatkezelésre vagy annak pályázat utáni meghosszabbítására is.

Az adatkezelés időtartama az adott pályázat lefolytatása, de nem több mint 3 hónap. Amennyiben a jelentkezéskor Ön hozzájárul, további 6 hónapig kezeljük a pályázati anyagát, hogy új pályázat kiírása esetén azon automatikusan részt vegyen.

2.3. Az Adatkezelő által folytatott, a szerződések előkészítésével, megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy más módon tudomására jutott, külső személyek - a továbbiakban: érintettek – adataira vonatkozó adatkezelés

Gazdasági tevékenységünk során a potenciális szerződő felekkel történő szerződés megkötését megelőzően vagy a megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy egyéb módon tudomásunkra jutnak természetes személyek személyes adatai. Ezeket a szerződések megkötését megelőzően (pl. ajánlattétel) a potenciális szerződő felekkel történő szerződéskötés céljából, a megkötött szerződésekkel összefüggésben a szerződések teljesítése céljából, a szerződések teljesítését követően a szerződő felekkel történő elszámolás biztosítása céljából, vagy a szerződő felekkel történő kapcsolattartás céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, valamint a céges szerződéses partner jogos érdekeinek az érvényesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint. Az Adatkezelő elvégezte a fenti jogalap fennállásához szükséges érdekmérlegelési tesztet, melynek eredményeként megállapításra került, hogy az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az adatkezeléssel összefüggésben lévő érdekek arányosan korlátozzák az érintettek személyhez fűződő jogait. Az Adatkezelő az érintett adatait a céges szerződéses partnerrel kötött szerződés teljesítése céljából, a saját és a szerződéses partner jogos érdekében veszi át és kezeli a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig.

A kezelt személyes adatok köre: a) az érintett neve; b) az érintett által képviselt vagy azon szerződő fél megnevezése, amellyel fennálló üzleti kapcsolat révén a személyes adat az Adatkezelők tudomására jut; c) kapcsolatfelvételre vonatkozó adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.; d) szükség esetén végzettség, képzés, szaktudás, illetve szakmai tapasztalat tekintve, hogy bizonyos esetekben a szerződés olyan tevékenység ellátására vonatkozik, melyhez meghatározott képzettség, szaktudás illetve szakmai tapasztalat

megléte szükséges; e) azon személyes adatok, amelyek az Adatkezelő potenciális, vagy szerződött partnerével fennálló üzleti kapcsolat vagy szerződés teljesítésével összefüggésben jutnak az Adatkezelő tudomására.

Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő: a) a szerződés megkötését megelőző előkészítő eljárás lefolytatásáig, b) az adott szerződés teljesítését és az elszámolását követő 5 éves általános elévülési ideig kerülnek megőrzésre. Amennyiben az adatok feltüntetésre kerülnek a szerződésben vagy más számviteli bizonylaton, úgy az adatok a nyolcéves számviteli bizonylat megőrzési időszak alatt kerülnek megőrzésre.

2.4. Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.
Google Analytics alkalmazása esetén:
A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: “Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére."
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.
Adatvédelem részletesen: ttps://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_poli cy_hu.pdf

3. Adattovábbítás

A kezelt személyes adatok szükség esetén a partnereinkkel kötött szerződések teljesítésével kapcsolatban könyvelési, limit és kintlévőség-kezelési, folyószámla kezelési és adóügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság részére kerülnek továbbításra. (adatfeldolgozó)

Az adatkezelések folyamán az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez, továbbá azokra vonatkozóan automatizált döntéshozatal nem folyik.

4. Az adatkezelés elvei

Az adatkezeléseknek minden esetben megfelelő jogalapja van, továbbá betartjuk az adatkezelésre vonatkozó jogszabályban vagy szerződésben foglalt rendelkezéseket.
A kezelt adatokat tisztességesen kezeljük, jóhiszeműen járunk el, az általunk kezelt személyes adatokkal nem élünk vissza, az érintett magánszféráját, valamint információs önrendelkezési jogait tiszteletben tartjuk, nem sértjük meg.

Az adatkezeléseket transzparensen végezzük. Minden adatkezelés kapcsán megadjuk az érintett számára a szükséges tájékoztatást, továbbá amennyiben az érintett hozzáférési jogát gyakorolja, úgy megadunk minden szükséges információt, amit a GDPR erre vonatkozóan előír.
Adatkezelést kizárólag megfelelő és jogszerű, pontosan meghatározott cél érdekében folytunk.

Csak akkor kezelünk személyes adatot, ha arra szükség van, figyelembe véve a célhoz kötöttség, a jogszerűség és a tisztességesség alapelveit.
Törekszünk arra, hogy az általunk kezelt személyes adatok teljesek, pontosak és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű intézkedést megteszünk a szükséges helyreigazítások érdekében.

Csak addig kezeljük az adott személyes adatot, ameddig arra megfelelő jogalap van és a célhoz kötöttség fennáll. Ezt követően a személyes adat vagy törlésre kerül vagy az azt tartalmazó dokumentum visszaszolgáltatásra kerül, vagy pedig az adott adat megfosztásra kerül a személyesadat-jellegtől.
Az egyes adatkategóriák kezelésére vonatkozó határidőket az adott ügyfélszerződésre, illetve a munkavállalói adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatók tartalmazzák.

Megtesszük a szükséges és megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy az általunk folytatott adatkezelések a GDPR, valamint a szektorális jogszabályok által előírt adatbiztonsági feltételeknek megfeleljenek.
Gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz csak illetékes személyek férhessenek hozzá. Az infrastruktúránk megfelel a szektorális jogszabályok által előírt feltételeknek.

Gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok kezelésében közreműködő személyeket titoktartási kötelezettség terhelje.

5. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről és hozzáférhet az adatokhoz, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az Ön kérelmére az információk elektronikus formában késedelem nélkül kerülnek eljuttatásra, de legkésőbb egy hónapon belül. Az érintettek alábbi jogaik teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesíti az Adatkezelő.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

 • milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük;

 • megismerheti azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

 • jogosult megismerni az adatforrásokra vonatkozó információkat; az automatizált döntéshozatal tényét, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését az alábbi indokok alapján:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon

  kezelték;

 • Önvisszavonjaazadatkezelésalapjátképezőhozzájárulását,ésazadatkezelésneknincsmásjogalapja;

 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben kérelme jogszerű, haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül eleget teszünk kérésének, és az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Visszavonás joga:

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. Eljárási szabályok:

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Ha nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Amennyiben az Ön információs önrendelkezési jogait a Adatkezelő bármely tagja megsértette úgy az érintett jogosult panaszt tenni az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy peres eljárást kezdeményezni az illetékes bíróság előtt.

7. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

▪ postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
▪ cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. ▪ Telefon: +36 (1) 391-1400
▪ E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
▪ Honlap: http://naih.hu